Categorieën

  • IN DE SCHIJNWERPERS
Foto
Leverings- en Verkoopvoorwaarden
BikeHolland.nl per 1-1-2016
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
 
 
1. Toepasselijkheid
 
1.1          Op alle aanbiedingen, reserveringen, bestellingen en overeenkomsten van BikeHolland.nl zijn deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden  ( hierna: Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden zijn via internet te raadplegen.
1.2          Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of reservering houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Dit wordt tevens in het bestelformulier gemeld.
1.3          Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 
2.  Aanbiedingen/overeenkomsten
 
2.1          Alle aanbiedingen van BikeHolland.nl zijn vrijblijvend. BikeHolland.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Al geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.
2.2          Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BikeHolland.nl. BikeHolland.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BikeHolland.nl dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3          Er kunnen door de klant geen aanspraken worden gedaan op uitvoeringen en/of onderdelen die voortkomen uit de getoonde afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn puur informatief en kunnen afwijken van de artikelen. ( De achtergrond daarbij is dat de producent van de fiets soms upgrades laat zien in de officiële publicaties die niet standaard tot de levering horen).  Er moet hierbij gedacht worden aan verstelbare sturen, handrembedieningen, versnellingsbedieningen, verlichting, voordragers, achterdragers, fietstassen en dergelijke onderdelen.
 
3.  Prijzen, betalingen en annuleringen
 
3.1          De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2          Betaling dienen vooraf te geschieden per bank.
3.3          Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van BikeHolland is vermeld en dit door BikeHolland.nl  aan de klant is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.
3.4          Annulering van een bestelling is mogelijk tot 24 uur nadat de bestelling is geplaatst. Hierna brengt BikeHolland  € 45,00 annuleringskosten in rekening.
 
4. Producten
 
4.1          De door BikeHolland.nl geleverde fietsen worden afgemonteerd geleverd. De klant dient zelf eventuele aanpassingen aan zadelhoogte en stuurstand in eigen beheer te realiseren. Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant/importeur evenals kleurafwijkingen voorbehouden.
4.2          Er kunnen geen rechten ontleend worden aan afbeeldingen zoals deze op de website worden gepresenteerd.
 
5.  Levering
 
5.1          Indien een bestelling of reservering op voorraad is streeft BikeHolland.nl er naar de bestelling of reservering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen te leveren. Indien de bestelling of reservering niet voorradig is zal overleg met de klant plaatsvinden. BikeHolland stelt de klant hiervan per mail of telefoon op de hoogte.
5.2          Verzending van de fietsen geschied per eigen transport/koerier/transporteur. De verzendkosten in Nederland bedraagt in basis € 39,95 per fiets.
                Voor bepaalde plaatsen in Nederland ( zoals de waddeneilanden) kan een extra toeslag berekend worden. Deze toeslag is voor rekening van de klant.
 
6.  Eigendomsvoorbehoud
 
6.1          De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al wat de klant op grond van enige overeenkomst aan BikeHolland verschuldigd is, heeft voldaan.
6.2          Ingeruilde fietsen worden na de aflevering gecontroleerd op de door de klant aangegeven eigenschappen.
6.3          Indien de ingeruilde fietsen niet voldoen aan de eigenschappen zoals deze zijn aangegeven door de klant wordt de eigendomssituatie verplaatst totdat voldaan is aan het gestelde in artikel 6.1.
6.4          Mocht er na binnenkomst in de werkplaats van BikeHolland.nl verborgen gebreken of onjuistheden in de opgave van de klant worden ontdekt zal dit gevolgen hebben voor de eigendomssituatie. De klant dient in dit geval rekening te houden met een financiële verrekening ter grootte van de reparatiekosten van de betreffende fiets(en).
6.5          Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering over.
6.6          Bovenstaande onderdelen kunnen ook beïnvloed worden na het inruilen van elektrische fietsen waarbij de accu als een soort "verborgen gebrek" na de testen in de werkplaats naar voren komt. De schade die hieruit voorkomt is volledig voor rekening van de koper. Ook het eigendomsvoorbehoud wordt in die situatie voorbehouden aan de verkoper. Pas nadat er een schikking is getroffen over de te vergoeden schade en het betalen hiervan door de  koper gaat de fiets definitief over in handen van de koper. Het testen van een accu nadat deze door de koper is ingeleverd kan enkele dagen duren.
6.7          Indien door BikeHlland gewenst zal koper op verzoek van BikeHolland een aantal vragen omtrent de gegevens van de inruilfiets aan BikeHolland terugrapporteren. Ook is het mogelijk dat er een foto wordt verzonden naar BikeHolland.
 
7. Garantie
 
7.1.         BikeHolland hanteert de standaard fabrieksgaranties. Deze garantie is merkgebonden. BikeHolland.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
7.2          Schade veroorzaakt tijdens het vervoer, dient u z.s.m. na aflevering te melden. Er worden geen klachten van schade in behandeling genomen indien de melding van de klant meer dan 72 uur na de levering plaatsvindt.
7.3          Indien de afnemer aan BikeHolland een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van BikeHolland.nl. De afnemer zal dan BikeHolland vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
7.4          Op een uitgevoerde reparatie wordt 1 week garantie verleend. Op geleverde onderdelen zijn de garantiebepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.5          Schade/letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet vergoed.
7.6          Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roest wordt geen garantie gegeven.
7.7          De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door BikeHolland opgegeven adres. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantieonderdelen van en naar BikeHolland.nl, zijn voor rekening van de klant. Reparaties worden uitgevoerd in onze werkplaats of in de werkplaats van leverancier. Om deze (transport)kosten te voorkomen kan de klant aangeven dat de garantieonderdelen opgehaald kunnen worden door de koerier van verkoper Dit laatste kan echter enige tijd vergen aangezien de bezorgroutes niet voortdurend aansluiten op het adres van de klant. DIt vraagt dan ook om enig geduld van de klant maar is wel kostenloos. 
7.8          De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a.      Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
b.      Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BikeHolland zijn verricht.
c.       Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
d.      Indien de fiets niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
e.      In het geval van lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)
f.        Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
g.      Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
h.      Op gratis actie artikelen.
i.        Aangaande het eventueel dalend prestatieniveau van accu's.
7.9         De garantietermijn op aktiemodellen, showroommodellen, opruimingsmodellen is in afwijking van punt 7.1
                  3  kalendermaanden.
 
8.  Reclames en aansprakelijkheid
 
8.1          U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
                overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u BikeHolland daarvan
                per omgaande schriftelijk op de hoogte stellen.
8.2          Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft    
                BikeHolland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
                vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3          BikeHolland is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen.
8.4          De geadviseerde framematen in de website zijn gebaseerd op informatie uit de praktijk maar zijn volledig vrijblijvend. Voer controleberekeningen uit om de beste maat te bepalen.
 
 
9.  Bestellingen / communicatie
 
9.1          Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
                bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en BikeHolland.nl, dan wel tussen
BikeHolland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen de klant en BikeHolland, is BikeHolland.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BikeHolland.nl.
 
10.  Overmacht
 
10.1        Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BikeHolland.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BikeHolland.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BikeHolland kan
               worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
                rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
11.  Disclaimer
 
11.1        Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. BikeHolland.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.
 
12.  Diversen
 
12.1        Indien u aanBikeHolland.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is BikeHolland.nl
               gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BikeHolland
                schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
                verzonden.
12.2        Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere 
               overeenkomst met BikeHolland.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
               rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
               vervangen door een door BikeHolland.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
               vergelijkbare bepaling.
12.3        BikeHolland.nl is bevoegd om bij de uitvoering van een bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
13.1        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2        Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem.
 
 
14.  Wet kopen op afstand.
 
 
14.1        In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de klant het recht op een "afkoelingsperiode" van 14 dagen (uitgangspunt is de afleveringsdatum) na levering van het product/fiets. Binnen deze periode kunnen de goederen zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.
Uitgezonderd van deze bedenktijd zijn o.a. “persoonlijke” producten, zoals een in opdracht specifiek vervaardigde (maat)fiets. Voorts moet in dit verband de overeenkomst gesloten zijn voor goederen die bestemd zijn voor uw eigen - d.w.z. geen zakelijk - gebruik. Bij zakelijk gebruik vallen de goederen onder de hier genoemde uitzondering.
Verdere voorwaarden hierbij zijn dat de goederen ongebruikt zijn en in smetteloze staat verkeren en dat deze geretourneerd moeten worden naar een door BikeHolland opgegeven adres. De verzendkosten van geretourneerde goederen komen volledig voor rekening van de klant.
 
15. Inruilen
 
15.1        De in de webshop gehanteerde inruilmethode dient er voor dat de klant zelf een inschatting maakt           van de 
                 kwalificaties van de inruilfiets. Nadat de inruilcalculator is ingevuld ontstaat een kwaliteitsaanduiding van de   
                 inruilfiets. De klant dient voor een objectief beeld de checklist naar waarheid in te vullen.
15.2        Bij het bestellen van een fiets met inruil van een gebruikte inruilfiets is de klant verantwoordelijk voor de juiste
                informatie. BikeHolland is gerechtigd de inruilfiets te controleren na binnenkomst in de werkplaats van
BikeHolland. Indien blijkt dat de fiets niet voldoet aan de voorwaarden van het type inruilfiets zal er  een aanvullende bedrag door de klant bijbetaald dienen te worden.  BikeHolland houd zich het recht voor om de inruilcategorie te bepalen op basis  van een checklist in de werkplaats. De klant zal deze aanpassing dienen te accepteren maar kan wel de transactie als ongeldig bepalen. De transactie kan door zowel de klant als door BikeHolland worden geannuleerd.
15.3        Op navraag van BikeHolland zal de klant na een bestelling met inruil de gegevens van de inruilfiets per omgaande doorgeven aan BikeHolland. Dit gebeurt dan op basis van een checklist die de klant per email ontvangt.
Aanmelden Nieuwesbrief
Deze website gebruikt cookies en geef toestemming
Accepteer geselecteerde cookies